1. Úvodní ustanovení

1.1.
Zakázkové oddělení (dále také jen jako „ZO“) Horský hotel Koliba (dále také jen jako „HHK“) je provozováno společností BRASS TACTICS, spol. s r.o., se sídlem Rybná 716/24, CZ – 110 01 Praha (IČO: 04652185, DIČ: CZ04652185, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251464), tedy společností, která ve smluvním vztahu vystupuje jako dodavatel a poskytovatel služeb.
1.2.
Zakázková akce (dále také jen jako „ZA“) je na míru zajištěná kombinace služeb (balíček) pro zákazníka v provozovně HHK v Mariánských lázních, případně s využitím dalších dodavatelů služeb.
1.3.
Účastníky smluvního vztahu jsou:
– BRASS TACTICS, spol. s r.o., jako provozovatel HHK, zastoupena ZO
– zákazníci, jako uživatelé služeb zajištěných ZO, kterými mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby (dále také jen jako „zákazník“).
1.4.
Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ZO a byly vypracovány v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1.
Smlouva mezi ZO a zákazníkem je uzavřena:
– závaznou objednávkou zaslanou elektronicky (e-mailem) s následným elektronickým potvrzením ze strany ZO, nebo
– prostřednictvím on-line rezervačního systému na webových stránkách HHK, nebo
– oboustranným podpisem tiskopisu smlouvy,
Podpisem smlouvy, zasláním závazné objednávky, či uzavření smlouvy prostřednictvím on-line rezervačního systému zákazník stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, tyto uznává a souhlasí s nimi.
2.2.
Obě smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci je možné využívat poštovní i elektronickou (e-mailovou) komunikaci. Oznámení učiněná všemi uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

3. Cena zakázkové akce (ZA)

Cenou ZA se rozumí cena uvedená ve smlouvě či potvrzení objednávky. V této ceně obvykle nejsou zahrnuty částky spotřeb dalších služeb (např. konzumace nápojů na místě), jejichž výše předem není známa. Vyúčtování předem objednaných a známých služeb s dohodnutou cenou i předem objednaných služeb s neznámou výší spotřeby je součástí závěrečného vyúčtování.

4. Platební podmínky

4.1.
Zákazník je povinen uhradit cenu ZA předem, a to takto
– 100% z ceny ZA je splatné nejpozději při vzniku smluvního vztahu, uzavření objednávky prostřednictvím on-line rezervačního systému.
4.2.
Po ukončení ZA zasílá ZO závěrečné vyúčtování formou daňového dokladu s vyúčtováním uhrazené ceny ZA a zohledněním dalších upřesnění a skutečného čerpání služeb nad rámec základní objednávky. Na případný nedoplatek vystavuje ZO fakturu se splatností 10 dnů od ukončení ZA. Na případný přeplatek vystavuje ZO dobropis se splatností 10 dnů od ukončení ZA.
4.4.
Veškeré platby jsou možné jen těmito způsoby:
– převod na bankovní účet na základě faktury
– platební kartou prostřednictvím on-line rezervačního systému
– hotovostní platba na základě dokladu
Platba stravenkami ani jinými poukazy není možná, a to ani na část akce (např. konzumace nápojů nadrámec základní objednávky apod.)
4.5.
Nedodrží-li zákazník tyto platební podmínky, je ZO oprávněna odstoupit od smlouvy a zákazník je povinen na základě zaslané výzvy ZO uhradit stornopoplatky dle čl. 6.2. Neprovedení předepsaných úhrad dle čl. 4.1. ze strany zákazníka neznamená jeho odstoupení od smlouvy.
4.6.
Pro případ opožděné platby všech typů plateb ze strany zákazníka i ZA je oboustranně smluvně stanoveno penále 0,05% za každý den prodlení.

5. Povinnosti zákazníka

Zákazník má zejména povinnost:
a) bez zbytečného odkladu sdělovat ZO své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu smlouvy,
b) řídit se vnitřními směrnicemi ubytovacích a dalších navštívených zařízení a pokyny poskytovatele těchto služeb a jím pověřených pracovníků, stejně jako pokyny delegáta či průvodce ZO, pokud je tento zajišťován, a dodržovat stanovený program; ZO si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti na ZA v případě vážného porušení této povinnosti, a to bez nároku na náhradu za nevyužité služby. Toto právo má i provozovatel ubytovacích a jiných zařízení, jejichž návštěva je součástí programu.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1.
ZO je oprávněno od smlouvy odstoupit v případech uvedených v článku 4 a článku 5, případně pokud zákazník opakovaně poruší tuto smlouvu s tím, že zákazník byl již na porušení smlouvy upozorněn a vyzván k jejímu řádnému plnění.
6.2.
Zákazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli prokazatelným doručením písemného odstoupení ZO. Není-li však důvodem pro odstoupení porušení povinnosti ze strany ZO, je zákazník povinen zaplatit následující odstupné (stornopoplatky):
a) 15% ceny ZA, dojde-li k odstoupení do 45. dne před termínem nástupu,
b) 25% ceny ZA, dojde-li k odstoupení od 44. do 35. dne před termínem nástupu,
c) 40% ceny ZA, dojde-li k odstoupení od 34. do 25. dne před termínem nástupu,
d) 50% ceny ZA, dojde-li k odstoupení od 24. do 15. dne před termínem nástupu,
e) 100% ceny ZA, dojde-li k odstoupení od 14. do 0. dne před termínem nástupu, či se zákazník nezúčastní ZA bez ohlášení.
Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo ZO odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení ZA.
Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby.
6.3.
Odstupné (stornopoplatky) nejsou obvykle účtovány, pokud dojde ke snížení počtu účastníků ZA o 15 nebo méně % oproti objednanému počtu v předstihu alespoň 3 dny před akcí. V případě využití více ubytovacích kapacit pro ZA se však tolerance možného snížení počtu účastníků bez stornopoplatků počítá pro každé ubytovací zařízení samostatně, podle skutečnosti.
6.4.
ZO má právo odečíst odstupné od zálohy nebo zaplacené ceny. Na výši odstupného nemá žádný vliv výše uhrazených záloh.

7.Reklamace

7.1.
Nesplní-li ZO své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Toto právo musí být v případě reklamace služeb uplatněno u ZO nejpozději do 30 dnů ode dne, ve kterém byl, či měla být, ZA ukončena, jinak právo zaniká. ZO je povinno na reklamaci odpovědět nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace s návrhem na řešení či zamítnutím reklamace s řádným zdůvodněním.
7.2.
Předmětem reklamace může být pouze nefunkčnost zařízení, podstatné technické závady či výrazná a podstatná odlišnost programu či popisu ubytovacího zařízení od skutečnosti. Předmětem reklamace mohou být také nekvalitní služby, či služby v neúplném rozsahu, byly-li takové služby součástí smlouvy.
7.3.
Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady na místě samém u ZO, průvodce, ubytovatele či jiné odpovědné osoby, aby mohla být uskutečněna náprava. Odstranění závady či nedostatku je ZO povinno provést v co nejkratším, avšak reálném čase. Pokud se nepodaří takto sjednat nápravu, je zákazník spolu se zástupcem ZO či jinou odpovědnou osobou povinen sepsat protokol o reklamaci, na němž je uveden předmět reklamace a vyjádření ZO s podpisem obou zúčastněných stran. Na opožděné a nepodložené reklamace nebude brán zřetel.
7.4.
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu ZO, nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a ZO zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z těchto služeb. ZO neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s realizací ZA, či neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

8. Pojištění

V ceně ZA není standardně zahrnuto žádné cestovní pojištění. Zákazníkovi se doporučuje uzavřít pojištění zejména zdravotních rizik a také pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy (pojištění pro případ storna). Dále se zákazníkovi doporučuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

9. Závěrečné ustanovení

9.1.
Zákazník prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené na smlouvě zpracovávala ZO v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům ZO a osobám, které jsou oprávněny služby ZO nabízet a poskytovat, a budou použity k nabízení služeb poskytovaných ZO. Zákazník rovněž souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) k zasílání obchodních sdělení ze strany ZO. Tento souhlas může zákazník kdykoli v budoucnu odvolat.
9.2.
Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zakázkové akce pro skupiny a firmy (ZA) a vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2017.
9.3.
Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek.
9.4.
Zákazník stvrzuje podpisem (odesláním) smlouvy či závaznou objednávkou, že:
– se seznámil s rozsahem služeb uvedených v potvrzené objednávce k ZA
– výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je, i jménem ostatních účastníků ZA respektuje